(၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ တုိက္ရန္

သတင္​းစုံ

( ၄ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀၀) ဆု

သိန္​း ၁၅၀၀၀

ကခ ၅၅၅၂၈၁

( ၄ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၁၀၀၀၀) ဆု

သိန္း ၁၀၀၀၀ င ၂၄၈၈၄၅

( ၄ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၅၀၀၀) ဆု

သိန္း ၅၀၀၀ ဋ ၃၂၃၉၉၈

သိန္း ၅၀၀၀ မ ၉၅၉၄၇၃

( ၄ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၂၀၀၀) ဆု

သိန္း ၂၀၀၀ ဓ ၉၅၄၆၈၀

သိန္း ၂၀၀၀ ကစ ၅၀၇၆၉၉

သိန္း ၂၀၀၀ ဘ ၃၇၂၇၄၂

သိန္း ၂၀၀၀ ကဇ ၆၆၃၅၆၀

( ၄ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၁၀၀၀) ဆု

သိန္း ၁၀၀၀ တ ၉၅၀၄၆၆

သိန္း ၁၀၀၀ ဇ ၈၇၅၅၉၁

သိန္း ၁၀၀၀ ကက ၇၃၅၈၇၁

သိန္း ၁၀၀၀ ဍ ၃၇၅၃၆၈

သိန္း ၁၀၀၀ ဒ ၂၀၅၂၆၃

သိန္း ၁၀၀၀ ဆ ၆၂၄၈၀၀

သိန္း ၁၀၀၀ ဝ ၇၉၈၆၃

( ၄ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၅၀၀) ဆု

သိန္း ၅၀၀ ဟ ၈၅၄၇၃၆

သိန္း ၅၀၀ ဝ ၆၅၆၂၃၄

သိန္း ၅၀၀ ကဆ ၅၉၅၀၃၁

သိန္း ၅၀၀ ဓ ၈၇၀၅၈၆

သိန္း ၅၀၀ ယ ၈၅၆၁၅၃

သိန္း ၅၀၀ ဘ ၁၃၇၇၉၆

သိန္း ၅၀၀ ဎ ၄၄၁၃၆၉

သိန္း ၅၀၀ ခ ၂၇၆၁၂၅

( ၄ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၂၀၀) ဆု

သိန္း ၂၀၀ သ ၆၅၀၂၃၅

သိန္း ၂၀၀ ကဇ ၅၅၄၉၇၃

သိန္း ၂၀၀ ဌ ၃၄၇၃၉၀

သိန္း ၂၀၀ ယ ၉၄၉၄၀၇

သိန္း ၂၀၀ ကဆ ၈၀၂၃၁၇

သိန္း ၂၀၀ ထ ၈၀၅၈၃၅

သိန္း ၂၀၀ ဋ ၈၀၅၈၅၉

သိန္း ၂၀၀ ကဆ ၆၂၀၇၁၂

သိန္း ၂၀၀ ဋ ၁၂၃၀၄၀

သိန္း ၂၀၀ ဎ ၄၅၆၅၄၄

သိန္း ၂၀၀ ဓ ၉၄၂၂၇၉

သိန္း ၂၀၀ ကဆ ၁၂၃၉၆၀

( ၄ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၁၀၀) ဆု

သိန္း ၁၀၀ ဏ ၆၄၆၈၀၄

သိန္း ၁၀၀ ထ ၉၈၀၆၈၉

သိန္း ၁၀၀ ရ ၄၉၁၁၉၀

သိန္း ၁၀၀ ကဂ ၇၂၈၄၀၈

သိန္း ၁၀၀ မ ၃၈၈၅၆၈

သိန္း ၁၀၀ ဓ ၁၄၁၈၇၃

သိန္း ၁၀၀ င ၂၇၇၂၃၃

သိန္း ၁၀၀ ဇ ၆၈၆၁၆၆

သိန္း ၁၀၀ အ ၂၃၄၀၉၁

သိန္း ၁၀၀ ကစ် ၇၂၅၆၆၃

သိန္း ၁၀၀ ဒ ၃၆၇၃၇၆

သိန္း ၁၀၀ င ၁၁၉၀၃၄

သိန္း ၁၀၀ အ ၃၄၅၆၀၇

သိန္း ၁၀၀ ဃ ၄၈၉၄၆၉

သိန္း ၁၀၀ ဇ ၈၅၁၃၃၃

( ၄ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၅၀) ဆု

သိန္း ၅၀ ဎ ၂၅၆၁၁၂

သိန္း ၅၀ ရ ၃၄၄၉၄၇

သိန္း ၅၀ ကင ၄၅၅၈၈၁

#ထီဖြင့္ပြဲမၿပီးေသးပါ

Jet Tin ရဲ႕ အမ်ိဳးေတြ သိန္းဆုႀကီးေတြကံထူးနိင္ၾကပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။