တုုိယုုိတာကား ကုမၼဏီ၏ တရား၀င္သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္လာျပီ

ပြည်တွင်းသတင်း

မဂၤလာပါ တိုယိုတာ Facebook ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ာ!

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့တိုယိုတာေမာ္ေတာ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းရန္ကုန္ရံုးရဲ႕ အမႈေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္ခ်ဳပ္ၿဖစ္ပါတယ္။

လူႀကီးမင္းမ်ားရဲ႕ တိုယုိတာကုိ ယံုၾကည္ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈကို ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ရွိပါတယ္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ စီမံကိန္းအသစ္ကို အသိေပးခြင့္ရတဲ့အတြက္ အထူးပင္၀မ္းသာမိပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို တိုယိုတာေမာ္ေတာ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ေအာက္ပါတရား၀င္ထုတ္ၿပန္စာမွာ ၾကည့္ရွဴႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္တိုုယိုတာစက္ရံုုတည္ေထာင္မည္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းကြက္တြင္ Toyota Hilux ယာဥ္မ်ားျပည္တြင္း၌တပ္ဆင္ထုုတ္လုုပ္မည္

တိုုယိုုတာစီးတီး၊ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံ၊ ၂၀၁၉ခုုႏွစ္ ေမလ(၃၀)ရက္။ တိုယိုုတာေမာ္ေတ္ာေကာ္ပိုုေရးရွင္း(တိုုယိုုတာ) အေနျဖင့္၎၏ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၌ ပထမဦးဆံုုးေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုုတ္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ တိုုယိုုတာျမန္မာ ကုမၸဏီလီမီတက္ (Toyota Myanmar Co., Ltd, TMY) ကိုုဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ကာ ျပည္တြင္း၌ Toyota Hilux အမ်ိဳးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား တပ္ဆင္ထုုတ္လုုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္လာမႈ ႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္ ဝယ္လိုုအားမွာ မၾကာေသးမီီႏွစ္မ်ားအတြင္း တစ္ဟုုန္ထိုုး တိုုးတက္ျမင့္မားလွ်က္ရွိပါသည္(၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ေစ်းကြက္အခ်က္အလက္မ်ားအရ စီးေရ (၁၈,၀၀၀)ခန္႔ ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းမွာလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ကာလကထက္ ၂.၁ ဆ ေက်ာ္ရွိပါသည္)။

တိုုယိုုတာအေနႏွင့္ အခုုလက္ရွိ Toyota Hilux, Vios, Rush ႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးအစားယာဥ္မ်ားတင္သြင္း ေရာင္းခ်လ်ွက္ရွိကာ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ တိုုယိုုတာျမန္မာ (TMY) ကိုုတည္ေထာင္ၿပီး ျပည္တြင္းဝယ္ယူအားေပးၾကသည့္ စားသံုုးသူမ်ား တိုုယိုုတာေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ယံုုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ပိုုမိုုေရြးခ်ယ္ႏိုုင္ခြင့္ရေစရန္အတြက္ လုုပ္ငန္းမ်ားအားတိုုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုု ရည္ရြယ္ပါသည္။

တိုုယိုုတာျမန္မာ (TMY) စက္ရံုုအား ႏိုုင္ငံ၏စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ရွိ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုုန္အတြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၂.၆)သန္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုုပ္သားအင္အား (၁၃၀) ခန္႔အပ္ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၁ ခုုႏွစ္ ကုုန္ထုုတ္လုုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္မွ စတင္ကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ Toyota Hilux စီးေရ (၂,၅၀၀) အား SKD (Semi Knock Down) စနစ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ထုုတ္လုုပ္ သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

ျမန္မာေစ်းကြက္အတြင္းမွ စားသံုုးသူမ်ား၏ လုုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အကိုုက္ညီဆံုုးျဖစ္ေသာ ထုုတ္ကုုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားအား ဆက္လက္တိုုးျမွင့္လုုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္၎၊ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္လာေစရန္အတြက္၎၊ တိုုယိုုတာေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပည္တြင္းထုုတ္လုုပ္မႈမွတစ္ဆင့္ ထုုတ္လုုပ္မႈနည္းပညာ တတ္ကြ်မ္းေသာ လူသားအရင္းအျမစ္စြမ္းရည္ ဖံြၿဖိဳးတိုုးတက္လာေစရန္အတြက္၎ တုုိယိုုတာမွ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

Toyota Myanmar Co., Ltd မွတ္စုုအက်ဥ္း

တည္ေနရာ :သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုုန္၊ ျပည္ေထာင္စုုသမၼတျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္

အစုုရွယ္ယာပါဝင္မႈ :Toyota Motor Corporation (၈၅%)

Toyota Tsusho Corporation (၁၅%)

တည္ေထာင္မႈရက္စြဲ :ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ (လ်ာထား)

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အမႈေဆာင္အမည္ :Mr. Yoshihisa Tonozuka

Managing Director

ထုုတ္လုုပ္မႈစြမ္းအား :တစ္ႏွစ္လွ်င္ စီးေရ (၂၅၀၀) (လုုပ္ငန္းအခ်ိန္တစ္ဆိုုင္းစနစ္ျဖင့္)

ထုုတ္လုုပ္မည့္ယာဥ္အမ်ိဳးအစား :Toyota Hilux

ထုုတ္လုုပ္မႈစတင္မည့္အခ်ိန္ :ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၀၂၁ ခုုႏွစ္

ဝန္ထမ္းအင္အား :(၁၃၀) ဦး (ခန္႔)ဆက္သြယ္ရန္ :ရန္ကုုန္ကိုုယ္စားလွယ္ရံုုးတိုုယိုုတာေမာ္ေတာ္ေကာ္ပိုုေရးရွင္းဖုုန္းနံပါတ္ (၀၁) ၉၃၄ ၅၁၉၆

Mingalabar! Toyota Facebook fans.

From Chief Representative of Yangon Representative Office, Toyota Motor Corporation.

Thanks to your strong support, we are pleased to announce our new project in Myanmar. For the details, please see official message from TMC as below.

Toyota to Establish New Plant in Myanmar

Toyota will produce the Hilux locally in Myanmar where the automotive market is expected to expand —

Toyota City, Japan, May 30, 2019—Toyota Motor Corporation (Toyota) has decided to establish Toyota Myanmar Co., Ltd., (TMY) as its first vehicle production company in Myanmar where it will locally produce the Hilux from February 2021.

The automotive market in Myanmar, in accordance with the growth of the economy, the demand for new vehicles has soared in recent years (2018 market: approx. 18,000 units, 2.1 times more than the previous year). Toyota currently sells the Hilux, Vios, Rush, and other vehicles in Myanmar by relying on imports, but will establish TMY in June 2019 and promote initiatives that will allow even more customers to choose Toyota vehicles, in preparation for a market that promises to continue expanding steadily.

Toyota plans to construct the new TMY plant in the Thilawa Special Economic Zone, situated in the southern suburbs of Yangon city, the country’s largest metropolis. Investment is expected to be approx. 52.6 million USD. Toyota plans to hire approx. 130 new employees, and intends to build approx. 2,500 Hilux vehicles per year using the SKD (semi knock-down) method when operations begin in 2021.

Toyota will strive to provide products and services that continue to meet the needs of customers in Myanmar, and develop human resources for manufacturing through local production, to contribute to the development of industries in Myanmar.

Reference: Overview of Toyota Myanmar Co., Ltd. (TMY)

Location: Thilawa Special Economic Zone, Republic of the Union of Myanmar

Equity participation: Toyota Motor Corporation 85%

Toyota Tsusho Corporation 15%

Date of establishment: June 2019 (planned)

Executives: Managing Director: Yoshihisa Tonozuka

Production capacity: 2,500 units per year (one shift)

Production models: Hilux

Start of production: February 2021

Employees: Approximately 130

https://newsroom.toyota