ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ ေလထုမျငိမ္မသက္ျဖစ္ေန

သတင်​းစုံ

က်န္းမာေတာ္မူႀကပါစခင္ဗ်ာ။

၂၈-၅-၂၀၁၉

ည(၈း၄၄)နာရီ။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔ အတ ြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တ ြင္မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈအလားအလာ။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အ ေရွ႕အလယ္ပိုး နဲ႕ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အ ေရွ႕ ေတာင္ပိုင္းတို႕တ ြင္ ေလထုမျငိမ္မသက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနပါတယ္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ အ ေျခ အ ေန။ (၂၈-၅-၂၀၁၉)ရက္ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္KALPANA_1ျဂိဳဟ္တုမွတိုင္းတာေပးခ်က္အရ၊ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္ ေတာင္ပိုင္း တို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ မွ တိမ္ထူထပ္ ေနၿပီး၊က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တို႔မွာ တိမ္အနည္းငယ္ မွ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ ထ ြန္းေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဒသ ေတ ြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ ထ ြန္ းေနၿပီး၊ က်န္ေဒ သ ေတ ြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ မွ တိမ္ထူထပ္ ေန ပါတယ္။

အ ေနာက္ေတာင္မုတ္သုံေ လ အ ေျခ အ ေန။

အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားသို စတင္တိုး၀င္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ ပိုင္း တို႔မွာ မုတ္သုံေလ အားအသင့္အတင့္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အ ေျခ အ ေန။

ျမန္မာ႔ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ကမ္းလ ြန္ပင္လယ္ျပင္ ေတ ြမွာ လိႈင္းအနည္း ငယ္ မွ လိႈင္းအသင့္အတင့္ ရွိပါမယ္။ ျမန္မာ႔ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ကမ္းလ ြန္ ပင္လယ္ျပင္ ေတ ြမွာ လိႈင္းအျမင့္ (၂) ေပ မွ (၃) ေပ ခန္႔ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားအ ေျခ အ ေန။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ မ ေက ြးတိုင္းေဒသ ႀကီးတို႔မွာ 38°C မွ 42°C ခန္႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ရွမ္းျပည္နယ္( အ ေရွ႕ ပိုင္း)၊ရခိုင္ျပည္နယ္၊ပဲခူးးတိုင္းေဒသႀကီး၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ တ ြင္္ 33°C မွ 37°C ခန္႔၊က်န္ေဒသ ေတ ြမွာ 28°C မွ 32°C ခန္႔အထိ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ခရမ္းလ ြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းမ်ား အ ေျခ အ ေန။

မ ြန္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္၊ပဲခူးးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး(ေတာင္ပိုင္း) ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွာ ခရမ္းလ ြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း အလ ြန္ျမင့္မား အဆင့္ တ ြင္ရွိႏိုင္ၿပီး၊ က်န္ေဒသ ေတ ြမွာ လ ြန္ကဲ အဆင့္ တ ြင္ရွိႏိုင္ ပါတယ္။

မိုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈ အ ေျခ အ ေန။

ရွမ္းျပည္နယ္ ၊ ခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္း တို႕တ ြင္ ေနရာ က ြက္က်ား၊ က်န္တျပ္ညလံုး တ ြင္ ေနရာစိပ္စိပ္ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ားျဖစ္ ထ ြ န္း ႏိုင္ပါတယ္။အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တိတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းတို႕တ ြင္ ျဖစ္ေပၚရ န္အ လားအလာ ပိုျမင့္မားႏိုင္ပါတယ္။

မိုးရ ြာ သ ြန္းမႈ အ ေျခ အ ေနခန္႔မွန္းခ်က္။

မ ြန္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္၊ပဲခူးးတိုင္းေဒသႀကီး၊ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွာ ေနရာစိပ္စိပ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ကယားျပည္နယ္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႕ တ ြင္ ေနရာက်ဲက်ဲ၊က်န္ေဒသေတြမွာ ေနရာက ြက္ က်ား မုိးထစ္ခ်ဳန္း ရ ြာ ပါမယ္။

ေနာက္ႏွစ္ရက္အတ ြက္ခန္႔မွန္းခ်က္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဒ သ ေတ ြမွာ ထစ္ခ်ဳန္းမည့္ အ ေျခ အ ေနမ်ား ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာထ ြန္းလ ြင္္