(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ (၁၀၀၀) က်ပ္တန္ သိန္း ၁၅၀၀၀ ထီေပါက္စဥ္ စ/ဆံုး ေပါင္းခ်ဳပ္…..

ပြည်တွင်းသတင်း

(၃)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ထီေပါက္စဥ္

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲမွ ငါးသိန္းဆုအထိ အကၡရာနဲ႔ဂဏန္းအားလုံး အစဥ္လိုက္တူရမည္။

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ

ကခ ၅၈၅၀၂၄

သိန္းငါးေထာင္

ဎ ၈၃၄၁၄၇

ဗ ၆၂၆၂၈၆

သိန္းႏွစ္ေထာင္

သ ၃၅၈၇၉၈

ဓ ၇၀၅၅၈၈

ဌ ၇၁၄၅၈၉

သိန္းတစ္ေထာင္

ဈ ၆၉၆၉၇၉

ဒ ၁၁၉၇၈၅

ခ ၇၇၂၄၃၅

ဂ ၇၇၃၀၇၂

သ ၄၇၉၃၅၃

သိန္း(၅၀၀)

ယ ၂၃၉၃၈၁

န ၃၅၇၈၆၈

ဠ ၃၀၂၉၅၁

ဗ ၁၃၉၈၂၄

ထ ၇၄၅၉၁၃

ည ၁၅၆၀၆၁

ခ ၇၁၅၀၀၄

ဒ ၉၄၀၄၁၃

သိန္း(၂၀၀)

ယ ၂၅၃၃၀၈

ရ ၂၄၂၂၅၆

ယ ၂၂၃၅၉၃

အ ၃၄၈၅၀၁

ကခ ၈၂၉၂၂၉

ဍ ၈၆၁၃၅၀

ကဃ ၃၃၈၈၈၇

င ၈၃၅၆၆၃

သိန္း(၁၀၀)

ကဃ ၃၂၃၆၂၀

မ ၃၂၈၃၄၇

ည ၃၅၃၇၁၀

ရ ၁၄၈၁၂၂

ကဂ ၉၉၇၇၆၆

တ ၅၁၆၅၄၃

ခ ၆၈၄၂၄၉

လ ၅၆၃၃၄၇

ဂ ၃၉၃၅၁၀

မ ၉၁၈၈၆၈

ည ၈၇၇၂၃၇

ကဃ ၇၄၁၅၅၅

သိန္း(၅၀)

အ ၇၄၆၀၂၁

က ၂၅၂၆၂၀

ဒ ၉၃၄၅၇၁

မ ၉၄၁၀၄၅

ဟ ၃၁၂၇၉၆

န ၅၅၅၇၅၇

သ ၁၅၇၀၉၄

ဎ ၆၇၀၄၀၉

ဟ ၈၁၂၂၆၄

ဒ ၇၁၈၉၃၉

ပ ၇၃၆၁၂၉

ရ ၈၂၉၄၂၀

မ ၂၈၃၄၆၇

ဟ ၇၃၆၀၄၁

ည ၂၀၅၀၈၃

သိန္း(၂၀)

ည ၈၈၂၆၀၉

ဂ ၂၀၈၀၀၀

ထ ၆၉၀၄၄၉

ဟ ၈၄၂၉၅၇

ဗ ၁၄၂၀၀၃

ဓ ၆၅၉၅၉၃

မ ၆၅၇၄၇၅

ဋ ၅၃၇၆၆၈

ဍ ၉၆၂၀၇၀

ခ ၄၇၁၉၄၃

တ ၆၉၁၉၅၁

ကက ၅၄၂၃၉၁

ဘ ၄၀၃၇၃၀

ထ ၂၉၂၀၁၄

ဈ ၁၄၂၄၃၀

(၁၀)သိန္းဆု

ထ ၇၂၉၈၀၇

ဟ ၂၇၁၈၇၀

ယ ၆၆၄၉၇၇

ဋ ၄၁၇၂၂၀

ဆ ၇၀၅၉၀၄

ဒ ၅၈၂၇၀၇

င ၄၀၂၀၀၃

သ ၇၉၈၉၃၁

သ ၂၉၃၁၀၃

မ ၅၀၆၇၀၇

ရ ၁၇၉၅၇၀

ဒ ၆၀၅၂၁၆

အ ၇၆၈၅၂၁

ဍ ၈၅၇၃၀၃

ဓ ၆၄၅၄၂၄

ဂ ၆၀၀၃၄၄

ဖ ၂၄၃၀၄၃

(၅)သိန္း

ဇ ၂၇၃၈၁၅

ထ ၆၀၇၀၃၃

တ ၅၁၉၉၈၂

တ ၇၄၆၁၉၄

ရ ၁၈၃၁၅၂

စ ၇၉၃၃၅၅

ခ ၃၂၉၇၇၈

ဃ ၄၈၈၄၁၅

ဍ ၁၁၂၀၂၀

ဋ ၉၂၅၉၉၇

က ၂၃၃၇၅၅

သ ၇၈၀၈၅၈

ကက ၄၁၇၅၄၉

ဟ ၆၂၃၁၄၄

ဝ ၅၉၇၉၈၃

ကဂ ၆၁၇၅၃၆

အ ၈၉၂၇၃၈

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု

ေ႐ွ႕အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း(၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္။

န ၁၃၅၂၁

မ ၉၂၀၇၀

အ ၁၂၀၉၇

ယ ၄၅၉၄၈

ဏ ၄၆၄၂၃

ဇ ၈၉၈၁၇

တ ၆၇၂၇၈

င ၅၅၆၈၉

ည ၅၀၉၄၉

ခ ၆၂၅၈၂

ဎ ၅၆၂၄၄

ဟ ၄၆၁၀၉

န ၅၆၀၂၃

ဠ ၄၃၇၄၅

ကဃ ၂၅၂၈၇

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၂)သိန္းဆု

ေ႐ွ႕အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း(၄)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္။

ကဃ ၉၅၁၆

ဗ ၇၇၀၇

ဂ ၉၂၁၃

မ ၇၂၅၈

င ၉၈၇၃

င ၄၂၈၁

ဟ ၈၁၅၆

ဆ ၂၁၂၅

ကဃ ၃၁၂၇

မ ၉၃၃၄

ထ ၆၄၂၂

ဏ ၅၃၂၇

ဃ ၆၀၇၅

ကက ၁၆၂၁

ဂ ၇၅၃၁

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၁)သိန္းဆု

ေ႐ွ႕အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း(၃)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္။

ရ ၂၀၆

ကခ ၃၇၃

အ ၄၀၇

တ ၅၈၀

ပ ၈၉၇

ထ ၇၂၃

ဇ ၄၆၅

ကဃ ၇၉၄

ဈ ၈၃၂

ဆ ၁၂၀

ထ ၈၈၉

ကဂ ၉၆၆

ဗ ၈၅၉

ဌ ၄၆၄

န ၃၇၅

င ၉၄၇

ထ ၅၃၄

ထ ၄၆၇

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၅)ေသာင္းဆု

ေ႐ွ႕အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း(၂)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္။

ည ၅၆

ဎ ၁၄

ဘ ၇၆

ဆ ၄၆

ဠ ၅၈

ကက ၅၅

ဠ ၄၀

က ၉၄

ဝ ၈၂

အ ၅၁

အ ၅၄

သ ၆၀

စ ၉၁

ဏ ၅၁

ကခ ၇၄

ကခ ၄၃

အ ၉၂

ခ ၅၇

ဆ ၅၀

တ ၆၁

သိန္း ၂၀၀၀ ရ ၇၆၃၀၂၃

သိန္း ၂၀၀၀ ဇ ၅၅၉၃၁၉ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀၀ ကဃ ၂၂၁၅၂၁

သိန္း ၁၀၀၀ ဒ ၈၀၉၁၅၃

သိန္း ၁၀၀၀ မ ၇၈၅၉၅၀ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀၀ ဇ ၈၉၄၀၀၇

သိန္း ၅၀၀ ဟ ၈၅၆၈၅၂ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ ည ၄၄၃၂၀၉

သိန္း ၅၀၀ သ ၆၃၉၆၇၉ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ ခ ၃၃၄၃၉၀ မိုးယံ

သိန္း ၂၀၀ ဠ ၁၀၆၁၇၁ မိုးယံ

သိန္း ၂၀၀ လ ၈၆၈၄၁၇

သိန္း ၂၀၀ ဓ ၈၅၇၈၂၅ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ဇ ၉၆၁၆၉၇ မိုးယံ

သိန္း ၂၀ ထ ၅၇၂၄၇၂

၁၀ သိန္း ဇ ၉၃၁၃၄၃ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဈ ၇၉၄၉၃၉ မိုးယံ

ထီေပါက္စဥ္ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ ျပန္တိုက္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ…..။Baganthar