(၃)ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ထီေပါက္စဥ္

ပြည်တွင်းသတင်း

(၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲမွငါးသိန္းဆုအထိအကၡရာနဲ႔ဂဏန္းအားလုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ

ကခ ၅၈၅၀၂၄

သိန္းငါးေထာင္

ဎ ၈၃၄၁၄၇

ဗ ၆၂၆၂၈၆

သိန္းႏွစ္ေထာင္

သ ၃၅၈၇၉၈

ဓ ၇၀၅၅၈၈

ဌ ၇၁၄၅၈၉

သိန္းတစ္ေထာင္

ဈ ၆၉၆၉၇၉

ဒ ၁၁၉၇၈၅

ခ ၇၇၂၄၃၅

ဂ ၇၇၃၀၇၂

Postတစ္ခုခ်င္းထီေပါက္စဥ္တင္ေပးသြားမွာျဖစ္လို႔Pageအားlikeလုပ္ေပးထားပါခင္ဗ်ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္တိုက္ပါ

၃ႀကိမ္ေျမာက္ ၁၀၀၀တန္ထီေပါက္စဥ္

သိန္း(500)

ယ ၂၃၉၃၈၁

န ၃၅၇၈၆၈

ဠ ၃၀၂၉၅၁

ဗ ၁၃၉၈၂၄

ထ ၇၄၅၉၁၃

ည ၁၅၆၀၆၁

ခ ၇၁၅၀၀၄

ဒ ၉၄၀၄၁၃

ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္တိုက္ပါ